OK
صنعت و شیمی | Sanat va Shimi

مشخصات رزین های سری WR

ماهیت این رزین ها از نوع فنولیک (رزول) و گرما سخت است. همگی به صورت مایع و با گران روی های (ویسکوزیته) مختلف در دسترس هستند از آنجا که رزول ها حاوی گروه های متیلول هستند، در دمای محیط نا پایدار بوده و در نتیجه بر هم کنش گروه های مذکور بتدریج به حالت ژل و سپس سخت در می آیند. بنابر این بایستی اولا در محیط سرد نگهداری شود و ثانیا مناسب با میزان مصرف سفارش داده شود و سریعا مورد استفاده قرار گیرد.